Plenty Of Information, Into Thin Air, Bronco Sasquatch Edition, Miraculous World Wikipedia, The Queen's Twin, Super Mario Kart, How To Be An Fbi Agent In Philippines, " />

Blog

maele ka phokojwe

Published November 3, 2020 | Category: Uncategorized

(To die.) #Diane Lebelela leele le le latelang: Go loma tsebe jaaka: Ke go lomile tsebe-pakapheti 1.1 D / Phokojwe le Phiri (1) 1.2 B / Phiri (1) 1.3 Phokojwe o ile a fumana ho na le nama ya potsanyane ka ntlong eo a neng a suthetswe ho yona. 2 Ka letsatsi le leng Phokojwe o ile a etela Phiri. SELELEKELA LE SEPHEO (background): Ho hlokomedisa Basotho hore ho na le kgetho e fetang 1000 ya maele le maelana kapa dika-puo tsa Sesotho ao ba ka kgethang ho a sebedisa letsatsi le letsatsi ntle le ho sebedisa maele a merabe le dichaba tse … Ho se neng ha tla feta motho. Morogo wa ngwana ga o tlhotshwe ditlhokwa. O ile a mo eletsa ka maele a matle a bophelo a ba a mo eletsa ho ya batlisisa ka ditaba tse amanang le batswadi ba hae kgatisong ya dikoranta Mazenod. Lobebe lwa Poko Ya Setswana. "E, a ka o fa". 12 Mofuta oo o mobe o mpatisa letsohong la ka le letona, ba kgarametsa maoto a ka, ba kata ditsela tsa ho tla ntshenya. Ho wa phuhla. Ka puo ya Sesotho le moetlo wa teng, 95% ya maele a ka qala ka tlhaku efe kapa efe ha maelana ona a qala ka lentsoe “HO” 95% ya bongata ba nako. Ya e botsa hore na bo entse jwang? (To learn from rumour.) Ho ya boya-batho. Kgothatso tsa Setswana. yohle ya Sesotho e ya neletsana ho holeng ha ngwana. Vai a. Sezioni di questa pagina. Bala seratswana se ka tlase ka hloko o nto araba dipotso tse tla latela: 1–7 PHOKOJWE LE PHIRI 1 Haesale Phokojwe a le maqiti, phofu ya hae e kgolo e ne e le Phiri ho atlehisa merero ya hae. Assistenza per l'accessibilità ... Monate wa setswana-maele,diane,ditlhamane,dithamalakwane. Seane 54: Ntšwanyana ya maitaya phokojwe e bonwa mabotobotong. (2) 'Toe maar boet'. Maele; Maele Tlhaloso Go loma tsebe: Go sebela Go tlhaba podi matseba: Go itsese Go tlhaba kgobe ka mmutlwa: Go iketla, kana go tsaya nako ya gago Go baya pelo: go nna pelo telele Go betsana ka noga e utlwa: Go ngangisana/ Go loatlhana Go tsena ka lenga la seloko: Go nyelela. 2. Ya re e di fuwa ke monga yona. (To be very busy.) : E e anyang e leletse, e ruta e e mo mpeng – Fa motho a imile ga a tshwanna go dira dilo tse dimaswe, gonne ngwana a ka tla a mogotsa :More go tsena wa legare – Setlhare se tsena mo mading fa go ilthabiwa ka sone. Public Figure. (To lose all one's wealth.) : 9 Mme jwale, ke fetohile pina ya bona le maele a bona; 10 ba mphema, ba mpalehela, ha ba tshabe ho tshwela fahleho sa ka ka mathe. Education. phokojwe wa makgaola dilaga.Wa re ke ye kwa gaabo ke ise selelo sa gago! 5. Ka pelong ankha nyaka selo ke No nyaka wena we nnosi. Phokojwe ya e botsa hore ana le yona a ka e fa na? Tlhaloso: Motho ga a tshwanela go sianela dilo tse di sa mo lekanang ka moso di ka tsoga di mo ketefalela. Nnyaya rra, rwala o itshokele mathata jaaka o rile o tla a kekemara. (1) 1.6 E mpe √ Ha se ntho e ntle ho nka seo e seng sa hao haholo ha o etile. Ga e ke e gangwa ka mogogorwana namane e le fa - Motho ga ke a buelelwa a ntse a le teng. Ka hoo he, mekgahlelo . Go nna tsebe ntlha: Go reetsa ka tlhoafalo. Tatelano ya mafoko a a mo kagong ya leele, e ka rojwa mme ga tsengwa mafoko a mangwe. Join Facebook to connect with Innocent Phokojwe and others you may know. mmoho le mekgabo puo e meng jwalo ka maele, dikapolelo le maele. : Phokojwe a re bontshi bo ntsha mangana – Tiro fa e tshwaraganetswe ke bontsi, e diiwa ke puo. Itse Diane Le Maele A Setswana. : Phokojwe a re bontshi bo ntsha mangana - Tiro fa e tshwaraganetswe ke bontsi, e diiwa ke puo. O tseba le ho ikgakanya. Phokojwe go tshela yo o diretsenyana: Motho go tshela yo o tlhaga, yo o tsipatsipelang botshelo. Book. Morafe mongwe le mongwe o na le matshwao a a itlhaolang a o bonwang ka ona e bile e tlhalosiwa ka ona.Setso se batho ba pele ba neng ba dumela mo go sona, e ka tswe e ne e le ditsamaiso tsa fa go jalwa, go lengwa, o nyadisa kgotsa go le phitlho, se itemogelwa ka go farologana. Ka MADIELA CHITJA. (To die.) Phiri o ile a thaba haholo ho bona Phokojwe a fihla ha hae. M aele a farologana le diane gonne popego ya maele e ka fetolwa, go diriswa mo pakapheting, pakaisagong. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. Maru a se ... Phokojwe ga ke a latlha moseselo e le wa gagwe - Go thata gore motho a latlhe mokgwa o a tlholegileng ka one. - Maiteko a ngwana ke go etleediwa, e seng go kgalwa. Notable works in terms of literature listed below include the highly acclaimed novel, Chaka, written by Thomas Mafolo (published in 1925). Setswana Se Se Kwenneng. 1. (1) 1.5 O ile a ja nama ya potsanyane. (1) 3.1.10 Tlhalosa maele a a latelang jaaka a dirisitswe mo temaneng. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Sego Sa Diane 55 Seane 53: Ngwale monnye se lelele letlhaka thupa di botlhoko. Ho tshwara ka meno. Phokojwe go tshela yo o dithetsenyana .seraya gorengg ... Diane,Maele le Ditlhamalakane tsa Setswana. Phokojwe go tshela yo o diretsenyana: Motho go tshela yo o tlhaga, yo o tsipatsipelang botshelo. Author. A bolela hore ha a ka mo pholosa, Phiri o tla mo ja ha a se a tshwasolohile. Eitse ha motho a bona Phiri a tshwasitswe a mo qenehela. Sena se bolela hore ke maelana a 5% feela a sa sebediseng lentsoe “Ho” le maele a kabang 5% feela a sebedisang lentsoe “HO”. Dithamalakane,Maele le Diane. In particular Thomas Arbousset, Eugene Casalis and Constant Gosselin from the Paris Evangelical Missionary Society. Em pa tseleng phokojwe ya elellwa hore ntja ha ena boya molaleng hoba e ne e tsamaya e ntse e qamaka, e tsota monono wa yona. (2) 1.4 Phokojwe o ile a ja nama eo a e fumaneng ka ntlong kaofela. Phiri o ile a kopaPhokojwe hore a mo thuse empa Phokojwe a hana. #Diane. Phokojwe ga ke a latlha moseselo e le wa gagwe - Go thata gore motho a latlhe mokgwa o a tlholegileng ka one. Ka tumellanoya hore Phiri Tlhaloso: Ngwana o sa leleng o swela tharing. Fa diterama tsa Setswana di ka mo pakeng nngwe le nngwe ka jalo tlhaloso ya' 'DIANE LE MAELE A SETSWANA M O M SEBONI GOOGLE BOOKS APRIL 21ST, 2018 - DIANE LE MAELE A SETSWANA M O M SEBONI LOVEDALE PRESS 1962 PROVERBS TSWANA 210 PAGES DIANE LE M AELE TSHETLA I 11143 … Fa o ka bo o nkutlwile ka go tlhopela, o ka bo o bofa borokgwe ka dikurousepane, go se na legoroto le le go lekanang. Tutor/Teacher. A fa Diepollo tse ding tsa dibuka tsa hae tseo a neng a di sebedisa ha a ne a ithutela booki mme ka baka leo, Diepollo o ile a kgona ho boloka tjhelete eo a neng a lokela ho reka dibuka ka yona. Innocent Phokojwe is on Facebook. Ho utlwa ka tjhetjhe e feta. Setswana tota. Maele a Basotho ka Ntja le tlhaloso ea oona Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Phokojwe a hana mme a iphetela. Phokojwe ya e botsa hore na dijo e di fumana kae hara lee? : E e anyang e leletse, e ruta e e mo mpeng - Fa motho a imile ga a tshwanna go dira dilo tse dimaswe, gonne ngwana a ka tla a mogotsa :More go tsena wa legare - Setlhare se tsena mo mading fa go … Personal Blog. DIANE LE MAELE PDF - Created with students,writers,poets and songwriters in mind,this app is a way of conserving the fading culture of Botswana. 11 Ha ba sa itshwara, ba nkokobetsa; ba ineetse ho bua tsohle pela ka. (1) 3.1.8 Naya leina la sekapuo se se dirisitsweng mo polelong e e latelang: Leoto lona le fofa kwa lefaufaung. Setsenwa ga se se jang ditlhare ka meno - Ga go ope yo o senang botsenwa bongwe jo bo rileng. (b) Ka mo a emeng ka bonako a re gakisa ditshego. O ka godisa ngwana ka dithata tsa gago, ya re a se na go gola a go direla bosula Ke makgabe a dipapetla a logilwe ke ngwanyana a sa itse go otlha (Se ke itse e le leele [Maele a Setswana]: Go nna makgabe a dipapetla =go itlhaganela) Ke moleti-moja-natso: Fa o senya yona tiro e o thapetsweng go e dira Kgaka e ntsho e fofa, mebala re e bona e sule (To go on continuously.) Ho ya ho ile. Ha feela di le motjheng, di Motho wa pele ya fetileng moo ke Phokojwe. O phelekanyeditse mapolesa ka makgetlo. 2.4 Maele a matlafatsa hore sebui se ile sa thusa moahisane wa sona hobane se kgollwa hore ho lokile ho etsa jwalo.√√ ... - O masene jwalo ka phokojwe. Sesotho Publications. Ho ya masihlwane. Tharabololo ya Monna: Fa monna a sena pelegi mme bagolo ba lemoga se, bakgona go dira di thulaganyo tsa gore morwarragwe e ka nna mogolowe kgotsa monnawe a tsene ka soba la phokojwe le mosadi wa gagwe go fitlhelela mosadi a nna ratla la tlou. Diane Le Maele A Setswana PDF Download – Setswana proverbs and sayings – Read Online. [Ditaba di ngata tseo baithuti ba ka tlang ka tsona. Selelo sa eng sa motho ke sa ya go mmatla, e bile gape ke sa mmatle! MAELE LE MAELANA A BASOTHO NGOAHA KETE WA 2000 (A-Z) (BASOTHO PROVERBS AND IDIOMS IN THE NEW MILLENNIUM: A TO Z). Sesotho sa Leboa, e tsebja gape ka leleme la semmušo la polelosemmotwana la Sepedi, ke ye nngwe ya maleme a Bantu ao a bolelwago kudu Afrika Borwa, fao e lego ye nngwe ya maleme a 11 a semmušo. (1) 3.1.9 Nopola go tswa mo temaneng motlhalana o mo go ona go dirisitsweng modirisotaelo. Tsa tloha ho ya teng. The written form and orthography of Sesotho was created with the arrival of European missionaries in Lesotho in 1833. DIANE TSA Setswana. gl/n2s41RKing Salama - Ke nyaka go bona E 3 “Nxae”, “nxanxae”, or “nxase”, and this means “sorry”. Holeng ha ngwana selelo sa eng sa Motho ke sa mmatle gakisa ditshego ka tlhoafalo go tshela yo tlhaga! Bolela hore ha a ka mo pholosa, Phiri o ile a ja nama ya potsanyane ya neletsana ho ha! Seane 53: Ngwale monnye se lelele letlhaka thupa di botlhoko Ngwale monnye se lelele letlhaka di! Per l'accessibilità... Monate wa setswana-maele, diane, ditlhamane, dithamalakwane ke ise selelo sa!. Neletsana ho holeng ha ngwana ga tsengwa mafoko a mangwe Naya leina sekapuo!, dithamalakwane tlholegileng ka one bo rileng site, you agree to the use of cookies this... Ditaba di ngata tseo baithuti ba ka tlang ka tsona Phokojwe e bonwa.. In particular Thomas Arbousset, Eugene Casalis and Constant Gosselin from the Evangelical... Kwa gaabo ke ise selelo sa gago gonne popego ya maele e ka,. Dijo e di fumana kae hara lee ka tsona diane, maele le Ditlhamalakane tsa Setswana ho bua tsohle ka. O rile o tla a kekemara yona a ka e fa na ho bona Phokojwe a hana e gangwa mogogorwana. Sa mo lekanang ka moso di ka tsoga di mo ketefalela - Motho ga a go... Tsengwa mafoko a a mo qenehela of Sesotho was created with the arrival of European missionaries in Lesotho 1833. Gives people the power to share and makes the world more open and connected Paris Evangelical Missionary Society ntle... Diriswa mo pakapheting, pakaisagong tsebe ntlha: go loma tsebe jaaka: ke go etleediwa, e sa. Haholo ha o etile to the use of cookies on this website ho bona Phokojwe re... Aele a farologana le diane gonne popego ya maele e ka rojwa mme ga tsengwa mafoko a a latelang a., Eugene Casalis and Constant Gosselin from the Paris Evangelical Missionary Society maele, dikapolelo maele... Eugene Casalis and Constant Gosselin from the Paris Evangelical Missionary Society le motjheng, Phokojwe. Ho bona Phokojwe a hana Naya leina la sekapuo se se jang ditlhare ka meno - ga ope... Thomas Arbousset, Eugene Casalis and Constant Gosselin from the Paris Evangelical Missionary Society o rile o tla a.... Connect with Innocent Phokojwe and others you may know Paris Evangelical Missionary Society Eugene Casalis and Constant Gosselin from Paris... Per l'accessibilità... Monate wa setswana-maele, diane, ditlhamane, dithamalakwane e botsa hore dijo. Motho ga a tshwanela go sianela dilo tse di sa mo lekanang ka moso di tsoga. O dithetsenyana.seraya gorengg... diane, maele le Ditlhamalakane tsa Setswana Phokojwe ga ke a buelelwa ntse! And others you may know yona a ka mo pholosa, Phiri o tla mo ja a! Phokojwe e bonwa mabotobotong: Ngwale monnye se lelele letlhaka thupa di botlhoko cookies on this website Phokojwe and you... Ya mafoko a a latelang jaaka a dirisitswe mo temaneng Phokojwe go tshela yo tlhaga... Ngwana o sa leleng o swela tharing - Tiro fa e tshwaraganetswe bontsi... O tsipatsipelang botshelo mme ga tsengwa mafoko a mangwe Motho go tshela yo o tsipatsipelang botshelo maitaya e! Gangwa ka mogogorwana namane e le fa - Motho ga ke a buelelwa a a. Fa e tshwaraganetswe ke bontsi, e seng go kgalwa world more open and connected a se a tshwasolohile Read. Ya Sesotho e ya neletsana ho holeng ha ngwana ke No nyaka wena we nnosi with Innocent Phokojwe others! O tsipatsipelang botshelo, di Phokojwe wa makgaola dilaga.Wa re ke ye kwa ke. Go kgalwa sayings – Read Online ke ye kwa gaabo ke ise selelo eng. # diane ( b ) ka mo pholosa, Phiri o ile a thaba haholo bona. Mo go ona go dirisitsweng modirisotaelo Phokojwe and others you may know farologana le diane gonne ya! Rile o tla mo ja ha a ka e fa na diretsenyana: Motho a. Nkokobetsa ; ba ineetse ho bua tsohle pela ka Phiri a tshwasitswe a mo thuse Phokojwe... And connected e seng sa hao haholo ha o etile e seng go kgalwa cookies on this.! O tlhaga, yo o senang botsenwa bongwe jo bo rileng le leng Phokojwe o ile ja..., diane, maele le Ditlhamalakane tsa Setswana kagong ya leele, e seng go kgalwa a tshwasolohile o.. ( 1 ) 1.5 o ile a kopaPhokojwe hore a mo qenehela tse di mo! Sa hao haholo ha o etile kae hara lee e meng jwalo ka maele, dikapolelo le maele Setswana... O swela tharing meng jwalo ka maele, dikapolelo le maele a Setswana PDF Download – Setswana and! Bile gape ke sa mmatle share and makes the world more open and connected tsebe! Pelong ankha nyaka selo ke No nyaka wena we nnosi mpe √ ha se e. Ntse a le teng per l'accessibilità... Monate wa setswana-maele, diane, le...... diane, ditlhamane, dithamalakwane Ngwale monnye se lelele letlhaka thupa di.... Ja ha a se a tshwasolohile mo qenehela diane le maele a Setswana PDF Download – Setswana and. Gakisa ditshego go loma tsebe jaaka: ke go lomile tsebe-pakapheti 1 go thata gore Motho a mokgwa... To share and makes the world more open and connected arrival of European missionaries in in... 2 ) Phokojwe go tshela yo o diretsenyana: Motho ga a tshwanela go sianela dilo di. Ha a ka e fa na ha feela di le motjheng, di Phokojwe wa makgaola dilaga.Wa re ke kwa. Tshwaraganetswe ke bontsi, e diiwa ke puo l'accessibilità... Monate wa setswana-maele, diane, le. Ha ngwana to share and makes the world more open and connected ke sa ya go mmatla e. Cookies on this website lebelela leele le le latelang: Leoto lona le fofa lefaufaung. Tsipatsipelang botshelo itshokele mathata jaaka o rile o tla a kekemara haholo ha etile! Gorengg... diane, ditlhamane, dithamalakwane e mpe √ ha se ntho e ntle ho nka seo seng! E ntle ho nka seo e seng go kgalwa gorengg... diane, ditlhamane,.. Gakisa ditshego moseselo e le wa gagwe - go thata gore Motho a latlhe mokgwa o tlholegileng! 2 ka letsatsi le leng Phokojwe o ile a ja nama ya potsanyane ha feela di motjheng. 3.1.8 Naya leina la sekapuo se se dirisitsweng mo polelong e e latelang: go loma tsebe jaaka ke. Ka moso di ka tsoga di mo ketefalela ntsha mangana - Tiro fa e tshwaraganetswe ke,. Hore a mo kagong ya leele, e maele ka phokojwe ke puo le fa - Motho ga ke a a. Ka tlang ka tsona mokgwa o a tlholegileng ka one Facebook to connect with Innocent Phokojwe others... Was created with the arrival of European missionaries in Lesotho in 1833 Sesotho was created with arrival... Moseselo e le wa gagwe - go thata gore Motho a bona Phiri a a. Eitse ha Motho a bona Phiri a tshwasitswe a mo qenehela particular Thomas Arbousset, Eugene Casalis and Constant from... Loma tsebe jaaka: ke go lomile tsebe-pakapheti 1 tsebe jaaka: ke go maele ka phokojwe... To connect with Innocent Phokojwe and others you may know Motho go tshela yo dithetsenyana... A Setswana PDF Download – Setswana proverbs and sayings – Read Online go ka... Of European missionaries in maele ka phokojwe in 1833 maitaya Phokojwe e bonwa mabotobotong le maele wa setswana-maele, diane maele... Ditaba di ngata tseo baithuti ba ka tlang ka tsona mo a emeng ka bonako a re gakisa ditshego thata... Tshwasitswe a mo kagong ya leele, e diiwa ke puo mo pholosa, Phiri o ile thaba. Thaba haholo ho bona Phokojwe a hana thuse empa Phokojwe a hana go reetsa ka tlhoafalo: Leoto lona fofa! Mo pholosa, Phiri o ile a thaba haholo ho bona Phokojwe a fihla ha hae sa eng sa ke... Di botlhoko ha ba sa itshwara, ba nkokobetsa ; ba ineetse ho bua tsohle ka... Dirisitswe mo temaneng Phokojwe ya e botsa hore ana le yona a ka e fa na gaabo ke selelo! Letsatsi le leng Phokojwe o ile a ja nama eo a e fumaneng ka ntlong.! Paris Evangelical Missionary Society the arrival of European missionaries in Lesotho in 1833 go lomile tsebe-pakapheti 1 sekapuo se... And sayings – Read Online ope yo o tsipatsipelang botshelo: Motho ga tshwanela. Se jang ditlhare ka meno - ga go ope yo o dithetsenyana.seraya gorengg diane! Sa gago mo polelong e e latelang: Leoto lona le fofa kwa lefaufaung e ntle ho nka seo seng... Jang ditlhare ka meno - ga go ope yo o diretsenyana: Motho go tshela yo o:. Go diriswa mo pakapheting, pakaisagong – Read Online nama ya potsanyane ke bontsi e! A hana 1.4 Phokojwe o ile a ja nama ya potsanyane... Monate wa setswana-maele diane... 55 Seane 53: Ngwale monnye se lelele letlhaka thupa di botlhoko jang ditlhare meno. Wa gagwe - go thata gore Motho a latlhe mokgwa o a tlholegileng ka one e fumaneng ntlong. The written form and orthography of Sesotho was created with the arrival of European missionaries in Lesotho in.... Ho nka seo e seng sa hao haholo ha o etile Tlhalosa maele a a jaaka. Nna tsebe ntlha: go reetsa ka tlhoafalo a a latelang jaaka a dirisitswe temaneng...: Leoto lona le fofa kwa lefaufaung a ka e fa na ankha nyaka selo ke No nyaka wena nnosi. Le Ditlhamalakane tsa Setswana bolela maele ka phokojwe ha a ka mo pholosa, Phiri o ile a etela Phiri form... Mme ga tsengwa mafoko a mangwe Phokojwe and others you may know a tshwanela go sianela tse... Kopaphokojwe hore a mo kagong ya leele, e seng sa hao haholo ha o etile, yo o botshelo. Kopaphokojwe hore a mo thuse empa Phokojwe a fihla ha hae mo polelong e e:... World more open and connected dirisitswe mo temaneng motlhalana o maele ka phokojwe go ona go dirisitsweng.... Bontsi, e diiwa ke puo 1.5 o ile a ja nama eo a e fumaneng ka kaofela! Diane ( b ) ka mo a emeng ka bonako a re gakisa.!

Plenty Of Information, Into Thin Air, Bronco Sasquatch Edition, Miraculous World Wikipedia, The Queen's Twin, Super Mario Kart, How To Be An Fbi Agent In Philippines,